Ads Header

About Me

We Production Movie Scenes Ice Craving Bar Restaurant Hotel Decoration All Kind of Artisitic Works
เป็นองค์ประกอบสำคัญสิ่งหนึงในการจัดงานต่างๆ เนื่องจากเป็นจุดที่ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ชม ให้รับรู้ถึงบรรยากาศภายในงาน และสารที่ผู้จัดงานต้องการจะสื่อ นอกจากนั้น ยังเป็นภาพหลักที่จะถูกนำไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ หลักการของการออกแบบเวที ที่สำคัญก็คือการตอบโจทย์ลูกค้า ทุกครั้งในการทำงาน กล่าวคืองาน Events หรืองานอื่นๆ ที่ดีจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีการออกแบบที่ดี นั่นหมายความถึง ภาพลักษณ์ที่เหมาะสมสวยงาม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้จริง รวมถึงการเตรียมการอย่างมืออาชีพ ในงบประมาณและเวลาที่กำหนด และนับเป็นหนึ่งในงานที่ยากที่สุดในกลุ่มงาน...

Monday, October 3, 2011

Event Organize

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง เช่นการส่งเสริมการขาย, การประชาสัมพันธ์,
การจัดงานเลี้ยงรื่นเริง หรือแม้แต่การสัมมนาวิชาการ กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ต้องการการจัดการอย่างถูกต้องจากผู้มีประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร นั้นๆ และเพื่อความ สำเร็จของงานตามวัตถุประสงค์
Read more

Public Relations

ความหมายของการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) มีการให้ความหมายต่างไว้ดังนี้

เป็นการใช้ความพยายามที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้สามารถสร้าง และรักษาค่านิยม (Goodwill) เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างองค์กรกับชุมชน

เป็นการจัดการขององค์การเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้รับข่าวสารกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็น (Opinion) ทัศนคติ (Attitude) และค่านิยม (Value) หรือเป็นการติดต่อสื่อสารกับชุมชนทั้งภายในภายนอกเพื่อสร้างภาพพจน์ขององค์กรกับสาธารณชน

ความพยายามที่ได้วางแผนอย่างต่อเนื่องที่จะสร้างและรักษาไว้ซึ่งความปรารถนาดีและความเข้าใจกันระหว่างองค์การและสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์เป็นหน้าที่ในการบริหารที่ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ กำหนดปรัชญาและทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ เนื่องจากนักประชาสัมพันธ์จะต้องสื่อสารกันทั้งในกลุ่มภายในองค์การและภายนอกองค์การเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งจะก่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างเป้าหมายขององค์การ และความคาดหวังของสังคม
อาจกล่าวได้ว่า การประชาสัมพันธ์เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงาน หรือจากผู้บริหารไปยังกลุ่มชนที่เกี่ยวข้องโดยการใช้สื่อต่างๆ ทั้งนี้เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีของหน่วยงานให้กลุ่มชนเป้าหมายยอมรับต่อไป
Read more

ออกแบบบูธจัดแสดงสินค้า

เนื่องจากการจัดแสดงสินค้าในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง ทั้งในด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย และภาพลักษณ์ขององค์กร ทำให้งานออกแบบพื้นที่จัดแสดงสินค้า ทั้งในรูปแบบงานงาน Fair ต่างๆหรือแม้แต่การเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าเพื่อจัดแสดงและสาธิตมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ต่อความสำเร็จในการออกบูธแต่ละครั้ง
ทีมงานของเรามีความชำนาญในการจัดวางพื้นที่ใช้สอยให้ตรงตามความต้องการ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามทันสมัย สอดคล้องกับองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี โดยเราเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานระหว่างทีมออกแบบ และทีมงานของลูกค้าในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้การ ออกแบบ แต่ละงานเกิดจากความเข้าใจในสิ่งที่นำมาจัดแสดงจริงๆ และเพื่อให้การใช้พื้นที่ เป็นไปอย่างคุ้มค่า ส่งเสริมภาพลักษณ์ของงานให้ดียิ่งขึ้น
Read more

Events Catering

ธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกโรงแรมหรือธุรกิจแคเทอริ่งเป็นธุรกิจกำลังได้รับความนิยม ซึ่งธุรกิจนี้เป็นช่องทางการตลาดใหม่ของบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหาร ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อรองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค รสนิยมของคนรุ่นใหม่ที่นิยมจัดงานเลี้ยงฉลองกันในกลุ่มครอบครัวและเพื่อนๆ รวมทั้งยังตอบสนองความต้องการของตลาดที่เริ่มต้องการธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกโรงแรมในช่วงโอกาสต่างๆ เช่น งานแถลงข่าว งานประชุมสัมมนา งานเลี้ยงฉลองในโอกาสต่างๆของธุรกิจ เป็นต้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าในปี 2549 มูลค่าของธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกโรงแรมอยู่ที่ 300 ล้านบาท และมีอัตราเติบโตสูงถึง 20% เมื่อเทียบกับในช่วงระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมามีอัตราเติบโตเพียง 10% เท่านั้น ทำให้ปัจจุบันเริ่มมีบรรดาผู้ประกอบการเปิดตัวเข้ามาดำเนินธุรกิจประเภทนี้อย่างจริงจังมากขึ้น ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ก้าวเข้ามาในธุรกิจนี้จะมีฐานธุรกิจเดิมอยู่ในกลุ่มธุรกิจอาหาร โดยเฉพาะร้านจำหน่ายอาหารและร้านเบเกอรี่ ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกโรงแรมเริ่มมีการแข่งขันกันดุเดือดมากขึ้น

ธุรกิจการจัดงานเลี้ยงมีโอกาสในการเติบโตมากขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนดังนี้

- การจัดงานเลี้ยงตามบ้าน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค แนวโน้มพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่จะเปลี่ยนไปจากการออกไปจัดงานเลี้ยงตามร้านอาหารหรือโรงแรม โดยหันมาจัดงานกันที่บ้าน โดยมีลักษณะเป็นการจัดงานเลี้ยงเล็กๆตามบ้าน ทั้งในลักษณะการเลี้ยงอาหาร หรือเลี้ยงน้ำชาและอาหารว่าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการจัดเลี้ยงในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น งานวันเกิด ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานสังสรรค์ในกลุ่มเพื่อน งานเลี้ยงในโอกาสปีใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้แนวโน้มในปัจจุบันคนรุ่นใหม่นิยมจัดงานเลี้ยงส่วนตัวกันมากขึ้น ทำให้ตลาดนี้ยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก โอกาสของผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จในการก้าวเข้ามาให้ประสบความสำเร็จในการจัดงานเลี้ยงส่วนตัว คือการเน้นความเป็นแฟชั่น แคทเทอริ่ง ทำให้เหมาะสมกับลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่ โดยเน้นการตกแต่งและอาหารที่มีสไตล์และเน้นความคิดสร้างสรรค์

- การจัดงานประชุม/สัมมนาหรืองานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ ปัจจุบันการจัดงานประชุม/สัมมนานั้นไม่ได้มีอยู่เฉพาะตามโรงแรมเท่านั้น แต่บางครั้งหน่วยงานราชการหรือบริษัทขนาดใหญ่มีการจัดประชุม/สัมมนา รวมทั้งการจัดเลี้ยงตามหน่วยงานราชการต่างๆ มหาวิทยาลัย และงานเลี้ยงภายในองค์กรเอง ซึ่งเป็นช่องทางของธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกโรงแรมทั้งในลักษณะการบริการจัดส่งถึงที่ และการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ โดยการบริการในลักษณะจัดส่งถึงที่นั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของอาหารกล่องที่บริการสำหรับงานขนาดเล็กที่ไม่ต้องการการบริการอื่นๆ ส่วนการจัดเลี้ยงนอกสถานที่นั้นต้องการบริการเสริมอื่นๆเช่น พนักงานที่คอยบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงของว่าง ตลอดจนบริการด้านภาชนะและอุปกรณ์ ซึ่งจะเป็นลักษณะของการเหมารวมในการจัดเลี้ยงทั้งอาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยตลาดในลักษณะนี้ผู้ประกอบการในธุรกิจบริการรับจัดงานเลี้ยงเข้าไปรุกตลาดมากกว่า 5-6 ปีแล้ว

- ธุรกิจการจัดกิจกรรมทางการตลาด ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาความต้องการของตลาดที่เริ่มต้องการธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกโรงแรมในช่วงโอกาสต่างๆ เช่น งานแถลงข่าวต่างๆของบริษัท การเปิดตัวสินค้า งานเลี้ยงฉลองในโอกาสต่างๆของธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งธุรกิจบริการจัดเลี้ยงทั้งอาหารคาวและของว่าง รวมทั้งเครื่องดื่มเข้าไปมีบทบาทสำคัญส่วนหนึ่งของงานจัดกิจกรรทางการตลาด ซึ่งธุรกิจบริการจัดเลี้ยงแนวใหม่จะแข่งขันในเรื่องบริการอาหารและเครื่องดื่มที่อร่อย แข่งขันกันในเรื่องความคิดสร้างสรรในการจัดอาหารและเครื่องดื่ม โดยผู้ประกอบการที่เข้ามารับจัดงานส่วนใหญ่จะเป็นออร์แกนไนซ์เซอร์ ซึ่งมีจุดขายที่รับจัดงานเลี้ยงโดยจัดเมนูและอุปกรณ์ในการใช้กับงานตามคอนเซ็ปต์ของลูกค้าเป็นหลัก หรือการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้เข้ากับงานที่จัดได้อย่างกลมกลืน ซึ่งการจัดงานลักษณะนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากเป็นธุรกิจการจัดเลี้ยงแนวใหม่ที่ฉีกแนวไปจากรูปแบบเดิมๆ

ธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกโรงแรมนับว่าเป็นธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค และการมองหาโอกาสในการขยายตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการในรูปแบบต่างๆ โดยการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทำให้อัตราการขยายตัวของ
Read more

Product design

การออกแบบผลิตภัณฑ์ [product design] คือ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อนำมาใช้สอยในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการผลิตจำนวนมาก ในรูปสินค้า เพื่อให้ผ่านไปยังผู้บริโภค[consumer]ในวงกว้าง โดยที่รูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะเป็นปัจจัยสำคัญ ชักจูงผู้บริโภคให้เกิดความกระหายที่จะจ่ายเงินซ้อผลิตภัณฑ์นั้น

จากข้อสรุปข้างต้น การออกแบบผลิตภัณฑ์จึงเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายด้านซึ่งควรจะได้พิจารณา คือ

1.การออกแบบที่สัมพันธ์กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
2.การออกแบบที่สัมพันธ์กับวัสดุและกระบวนการผลิต
3. การออกแบบที่สัมพันธ์กับความต้องการของผู้บริโภค
4.การออกแบบที่มีคุณค่าทางความงาม

การออกแบบที่สัมพันธ์กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ควรต้องพิจารณาถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นประการแรกเพื่อจะได้ออกแบบให้ได้ความคงทนถาวรมากน้อย หรือให้เหมาะสมกับการใช้เพียงชั่วคราวของผลิตภัณฑ์นั้น เพราะการออกแบบจะต้องคำนึงถึงวัสดุและเวลาการผลิตไปพร้อมกัน ถ้าออกแบบโดยไม่ได้ศึกษาถึงคุณภาพตามเป้าหมายของการผลิตแล้ว ก็ไม่สามารถออกแบบที่เหมาะสมได้

การออกแบบที่สัมพันธ์กับวัสดุและกระบวนการผลิต
ในที่นี้ใคร่ขอย้ำทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยตรง ด้วยการผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ กำลังการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์จำนวนมาก มีความจำเป็นยิ่ง เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเช่น เครื่องจักรกล หรือเครื่องทุ่นแรงอื่นๆ ย่อมเหมาะสมกับวัสดุอย่างหนึ่ง ทำให้การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องพิจารณาถึงวัสดุและกระบวนการผลิตไปพร้อมกัน

การออกแบบที่สัมพันธ์กับหน้าที่ใช้สอย
หน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ออกแบบจะต้องพิจารณา แม้การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องกลไกซับซ้อน ผู้ออกแบบจะไม่รู้ระบบการทำงานของผลิตภัณฑ์นั้นทั้งหมด ก็ควรจะรู้การทำงานของผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ หรือแม้แต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลไก ผู้ออกแบบจะต้องทำความเข้าใจกับหน้าที่ใช้สอยเป็นประการสำคัญด้วย

การออกแบบที่สัมพันธ์กับความต้องการของผู้บริโภค
อาจจะพิจารณาได้ 2 แง่คือความต้องการที่สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ กับการสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

ความต้องการที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่เป็นความต้องการที่เหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรม รสนิยม และการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆความต้องการของผู้บริโภคยังเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจโดยตรงอีกด้วย ถ้าสภาพสังคมที่กำลังเศรษฐกิจตกต่ำการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ราคาสูง สินค้าฟุ่มเฟือย หรือเน้นความงามทางการออกแบบมากจนผลิตภัณฑ์นั้นราคาสูง การออกแบบเช่นนี้ อาจจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้

การออกแบบที่มีคุณค่าทางความงาม
เพื่อให้ผู้ออกแบบตระหนักถึงความงามที่เด่นชัดร่วมสมัย และมีความคิดสร้างสรรค์แทรกอยู่ในการออกแบบแต่ละชิ้น ความประณีตบรรจงในการออกแบบหรือในผลิตภัณฑ์เป็นคุณค่าส่วนหนึ่งของความงามอีกด้วย
Read more

Interior Design

ขั้นตอนมาตราฐานของการออกแบบและ ตกแต่งภายใน โดยปกติ มีดังต่อไปนี้

1. ขั้นการให้คำปรึกษาและขอข้อมูล
สำหรับการออกแบบของโครงการจากเจ้าของโครงการ เพื่อทำการสรุป ความต้องการขั้นต้น ของลูกค้า หรือ เจ้าของโครงการ โดยในขั้นตอนนี้ อาจจะมีการพบ ปะพูดคุย ระหว่าง นักออกแบบและลูกค้ามากกว่า 1 ครั้งเพื่อ ปรับความเข้าใจต่างๆ ให้ตรงกัน และบ่อยครั้งที่ลูกค้าใช้ การพูดคุยในขั้นตอนนี้ เพื่อพิจารณาตัว นักออกแบบ ตกแต่งภายใน ว่าสามารถ ทำงานด้วยกัน ได้หรือไม่น่าเชื่อถือเพียงใด และมีความสามารถ หรือ รูปแบบของงาน ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่ และในทำนองเดียวกันนักออกแบบ ตกแต่งภายใน ส่วนใหญ่ก็จะใช้ขั้นตอนนี้ ในการพิจารณาว่าจะรับงานของลูกค้ารายนั้นหรือไม่ ด้วยเช่นกันในขั้นตอนนี้ นักออกแบบ ตกแต่งภายใน บางท่านอาจจะคิดค่าบริการบ้าง (แต่ไม่มากนัก) แต่โดยส่วนใหญ่มัก จะไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใดดังนั้นลูกค้า ควรจะสอบถามก่อนว่าจะต้องเสีย ค่าใช้จ่ายในการขอคำปรึกษานี้หรือไม่ เพื่อจะได้ไม่ ต้องมีปัญหากันภายหลัง

2. ขั้นการวางผัง และนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบขั้นต้น (Lay-out and Conceptual Design)
ขั้นตอนนี้ นักออกแบบ ตกแต่งภายใน จะทำการวาง แนวความคิด ในการออกแบบคร่าวๆให้กับลูกค้าทำการ พิจารณา รูปแบบการออกแบบ (Style) รวมทั้งแบ่งพื้นที่ ใช้สอยคร่าวๆ (Zoning) หรือวางผังพื้นที่ใช้สอย อย่างง่ายๆ (Lay-out Plan) เพื่อให้ลูกค้าทำการพิจารณา การแบ่งพื้นที่ทั้งหมดว่าตรงกับความต้องการใช้งานจริง ของลูกค้าหรือไม่ ทั้งนี้ นักออกแบบ ตกแต่งภายใน ส่วนใหญ่ มักจะนำเอาหนังสือหรือนิตยสารเกี่ยวกับการ ตกแต่งภายใน ต่างๆ มากนำเสนอให้กับลูกค้า เพื่อช่วยในการตัดสินใจอีกด้วย ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ลูกค้า จะได้ทราบแนวทาง และรูปแบบ คร่าวๆ ของงานออกแบบ ที่จะได้รับการพัฒนาในขั้นตอนต่อไป

3. ขั้นการพัฒนาแบบร่างขั้นต้น
ขั้นตอนนี้ นักออกแบบ ตกแต่งภายใน จะนำแนวความคิดใน การออกแบบ และผังพื้นที่ในการใช้สอย ที่ได้ผ่าน การอนุมัติ จากลูกค้าแล้ว มาพัฒนาเป็น แบบร่างอย่างง่ายๆ เพื่อให้ ลูกค้าเกิด จินตภาพ ได้ว่างานออกแบบทั้งหมด จะออกมาเป็นอย่างไร โดยนักออกแบบ จะทำการนำเสนอเป็นภาพ Sketch หรือ Perspective หรือ Model ก็ได้

เมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้ว ลูกค้าจะเริ่มเข้าใจ และมองเห็น หน้าตาของงานออกแบบ ที่นักออกแบบ จะพัฒนาใน ขั้นตอนต่อไป และลูกค้า อาจจะขอปรับแบบได้ แต่ไม่ควรจะแก้ไขแบบจนผิดไปจาก แนวความคิดใน การออกแบบ และผังที่ได้วางเอาไว้ เพราะจะทำให้นักออกแบบ ต้องกลับไป เริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนอกจากนี้ บริษัทออกแบบหลายแห่ง มักจะกำหนดจำนวนครั้งใน การขอแก้ไขแบบในขั้นตอนนี้ไว้ไม่เกิน 2 ครั้ง เพื่อให้ งานออกแบบ ไม่ยืดเยื้อ และแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด

4. ขั้นการพัฒนาแบบร่างขั้นสุดท้าย
ในขั้นตอนนี้ นักออกแบบ ตกแต่งภายใน จะทำการพัฒนาแบบ ต่อจากแบบร่างขั้นต้น โดยนักออกแบบ มักจะนำเสนอเป็น ภาพ Perspective ที่เสมือนจริงหรือ Model ที่ ใกล้เคียงกับงานออกแบบ ที่จะออกมามากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าสามารถ จินตนาการ งานทั้งหมดได้ชัดเจน และในขั้นตอนนี้ลูกค้า อาจจะขอแก้ไขแบบร่าง ในส่วน รายละเอียดได้บ้าง แต่ไม่มากนัก เนื่องจากแบบในขั้นตอนนี้ มักจะได้รับ การอนุมัติ จากแบบร่างขั้นต้น เกือบทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ดี หากลูกค้าต้องการทำการแก้ไขส่วนหลักๆ ในแบบร่างในขั้นตอนนี้ นักออกแบบ หรือ บริษัทออกแบบ ตกแต่งภายใน มักจะขอคิดค่าบริการเพิ่มเติม เนื่องจากเป็น การเพิ่มงาน หรือจัดว่าเป็น งานออกแบบใหม่เลยทีเดียว

5. ขั้นการกำหนดวัสดุ ตกแต่งภายใน ทั้งหมด
นักออกแบบ ตกแต่งภายใน จะทำการ กำหนดวัสดุตกแต่งทั้งหมดโดยอ้างอิงกับแบบร่างขั้นสุดท้ายที่ได้ รับการอนุมัติแล้ว ให้ลูกค้า ทำการพิจารณาทั้งนี้ มักจัดทำเป็นแผ่นกำหนดวัสดุตกแต่ง หรือ Material Board ให้ลูกค้าทำการพิจารณา เปรียบเทียบ ประกอบ แบบร่าง ในขั้นสุดท้ายก่อนที่จะดำเนิน การเขียนแบบรายละเอียดในขั้นตอนสุดท้าย

6. ขั้นการเขียนแบบรายละเอียด
นักออกแบบจะทำการเขียนแบบรายละเอียดให้ตรง ตามแบบร่างขั้นสุดท้ายและ Material Board ที่ได้รับการรับรองแบบ จาก ลูกค้าแล้ว โดยปกติแล้ว นักออกแบบจะใช้เวลาประมาณ 15-30 วัน ในการ ทำงานในขั้นตอนนี้ หากลูกค้ามีความประสงค์จะขอแก้ไข รายละเอียดในแบบ ก็จะสามารถ แจ้งแก่นักออกแบบ ได้ ภายหลังจากที่ได้รับ แบบรายละเอียด มาอ่านแล้ว โดยปกตินักออกแบบ มักจะพิมพ์แบบรายละเอียดให้ลูกค้าทำการอ่านแบบ และพิจารณารายละเอียด ทั้งหมด ก่อนที่จะพิมพ์แบบจริง
Read more
ขั้นตอนการติดต่อบริการ1. ติดต่อสอบถามเบื้องต้นโทร 089-1411002

2. นัดพบปะพูดคุยเพื่อรับงาน Project

3. ทางเรานำ Project กลับไปพิจารณา ประเมินเวลาและงบประมาณค่าจัดสร้าง


4. ทำสัญญาว่าจ้าง และเริ่มทำงานตามโครงการและระยะเวลา ตามที่ตกลงกันไว้* Siriphong P. / ศิริพงศ์ ผการัตน์สกุล

Tel : 089-1411002